top of page

Na Sportakkoord I is er nu Sportakkoord II

4 sep. 2023

Waarom Sportakkoord II

Het Sportakkoord is een vorm van samenwerkend besturen. Samenwerking op drie niveaus draagt bij aan de gedeelde ambities: tussen de partners onderling, in de relatie landelijk -regionaal-lokaal en in de relatie tussen enerzijds sport, topsport en bewegen en anderzijds andere beleidsdomeinen zoals zorg, welzijn en onderwijs. Over de gedeelde ambities zijn afspraken gemaakt. Op basis van de geleerde lessen werken VWS, NOC*NSF, VSG/VNG en POS met dit akkoord aan een hogere effectiviteit van de uitvoering. Waar de aandacht in het eerste Sportakkoord vooral uitging naar het creëren van samenwerking – en daar goed in is geslaagd – gaat dit hoofd akkoord over samenwerking met meer (meetbaar) resultaat.


Gezamenlijke ambities In Sportakkoord II ligt de nadruk op drie ambities, die weergeven wat de partners samen willen bereiken. Die ambities zijn leidend in dit Hoofdlijnen Sportakkoord en geven een kader mee voor de lokale Sportakkoorden. Het gaat om de volgende ambities: We werken samen aan een stevig fundament. De voorwaarden om te kunnen sporten en daar plezier aan te beleven, moeten verbeterd. Dat gaat over de mensen, organisaties, cultuur en materiële voorzieningen in de sport. Een belangrijk punt de komende jaren is het investeren in kwalitatief sterke sportaanbieders die toegankelijk en veilig voor iedereen zijn. We werken ook aan een groter bereik. Daarmee bedoelen we dat meer mensen zich aangesproken en uitgenodigd voelen te gaan sporten en sport te beleven, bijvoorbeeld door drempels te verlagen, mensen te prikkelen en meer succesverhalen te delen. En we werken aan meer betekenis van sport. Betekenis gaat over de waarde van sport voor de maatschappij: energie, plezier en zingeving in het dagelijks leven door en van de sport zelf, maar ook een bijdrage aan het tegengaan van eenzaamheid en kansenongelijkheid, of juist het bevorderen van gezondheid.


De herijking van het Maastrichtse Sportakkoord vind je hier: https://www.maastrichtvitalestad.nl/_files/ugd/bdf6ed_1923540e1e794cddbee057613f188820.pdf

Bron: Vereniging Sport & Gemeenten, 2023

https://sportengemeenten.nl/update-hoofdlijnen-sportakkoord-ii-getekend-en-wat-nog-volgt/

bottom of page