top of page
cv

Subsidieaanvraag

De gelden die beschikbaar zijn gesteld vanuit het Sportakkoord kunnen gebruikt worden voor het opstarten van initiatieven die het bewegen en sporten van mensen uit de gemeente Maastricht bevorderen. Initiatieven kunnen afkomstig zijn van burgers, verenigingen en andere organisaties.

 

De subsidieaanvraag verloopt in een aantal stappen, waarbij een afvaardiging van de kopgroep verantwoordelijk is voor de eerste beoordeling, het voorgesprek en de tweede beoordeling van de aanvraag.

"Het sportakkoord biedt kansen om iedereen in beweging te krijgen in Maastricht. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk verenigingen en organisaties meedenken om het mee invulling te geven."

  • Welke criteria gelden voor de beoordeling van aanvragen?
    1. De aanvraag dient een concrete beschrijving te bevatten van hetgeen men wil bereiken; 2. De aanvraag moet duidelijk maken binnen welke ambities van het Sportakkoord het initiatief valt en welke relaties met andere maatschappelijke vraagstukken kunnen worden gelegd; 3. De aanvrager van subsidie gaat onderdeel uitmaken van het netwerk van de stichting MVS en maakt toegang voor de stichting naar het eigen netwerk mogelijk. Dit wordt naar de achterban gecommuniceerd, waarbij het achterliggende gedachtengoed van het Maastrichts Sport Akkoord ondergeschreven wordt en er bereidheid is de droom van Maastricht Vitale Stad te helpen dichterbij te brengen. Daarmee wordt ook toestemming gegeven aan de stichting Maastricht Vitale Stad, de beheerder van het MSA, om de samenwerking publicitair in te zetten met als doel zoveel mogelijk bewoners uit te dagen in beweging te komen, elkaar ook te ontmoeten en bij te dragen aan een sterke stad. Bij toekenning van een subsidie wordt er een symbolische cheque overhandigd, waarvan een foto of filmpje gemaakt wordt. Deze worden op website en sociale media van de aanvrager en MVS vermeld. 4. De aanvraag geeft zicht op de financiële en andere middelen die nodig zijn om het gehele traject uit te voeren; 5. De aanvraag bevat een (voorlopige) begroting en verplicht tot het aanleveren van een definitieve begroting en het regelmatig rapporteren van de voortgang aan MVS. 6. De aanvraag geeft zicht op de continuering van het initiatief en geeft aan op welke wijze de resultaten overdraagbaar worden gemaakt; 7. Het initiatief moet de samenwerking met ten minste één andere partij bewerkstelligen (vereniging, maatschappelijke partner en/of het bedrijfsleven) 8. Het initiatief ontvangt cofinanciering (sponsoring, deelnemersbijdrage, eigen geld, andere fondsen). MVS beschikt jaarlijks over een beperkt budget en zal daarom in principe nooit meer bijdragen dan 50% van het benodigde bedrag en met een maximum van € 5.000,00 per aanvraag. De genoemde 50% is geen automatisme en moet onderbouwd worden.
  • Wie kunnen een aanvraag indienen?
    In principe kan iedere (al dan niet formele) organisatie een aanvraag indienen, waarbij de onderstaande criteria/voorwaarden uitdrukkelijk worden meegenomen. Commerciële ondernemingen moeten aannemelijk maken dat zij op ‘maatschappelijk verantwoorde wijze’ ondernemen en dat de resultaten die behaald worden mede dankzij een bijdrage van MVS ook effecten hebben daar waar mensen anders minder mogelijkheden hebben aan activiteiten deel te nemen.
  • Welke aanbevelingen gelden er voor een aanvraag?
    Het initiatief is inspirerend voor andere initiatieven Het initiatief heeft een sector overstijgend karakter en gaat verder dan het belang van de aanbieder Vanuit een initiatief worden mogelijkheden gecreëerd om andere initiatieven te ondersteunen

Wil jij een subsidieaanvraag doen?

Bedankt voor het invullen van het contactformulier. We komen zo snel mogelijk bij terug!
bottom of page